innovasjon og forretningsutvikling avabonnementsbaserte produkter og tjenester

Strategi

Økonomi

Produktutvikling

Salg

System

Kompetanse

Strategi

Økonomi

Produktutvikling

Salg

System

Kompetanse

Strategi

AbOn leder strategiprosesser der abonnementsproduktet står i fokus,eller vi leverer analyser og bidrag inn i virksomhetens egen prosess. Strategiprosessen starter med en situasjonsanalyse som definerer produktets posisjon iforhold til konkurrenter, mulige kunder og nåværende kunder. Vi ser nærmere påmulighetsrommet for produktene, eller varianter av dem. Vi underbygger de ulike strategiske produktretningene med økonomiske kalkyler og vurdererbedriftens teknologiske forutsetninger for å gjennomføre endringene.

Økonomi

AbOn bidrar til å optimere abonnementsvirksomheten ved en gjennomgang av effektiviteteni salg- og markedsarbeidet. Vi gjør vurderinger av prissettingen, utnyttelse av kundedatabasen, alternativebetalingsmodeller, og mer effektiv bruk av støttesystemene. Vi kan enten foreta en første overordnet vurdering, eller vi kan foreta en mer dyptpløyendeanalyse for å finne frem til gevinstrealiserende tiltak i hele verdikjeden.

Produktutvikling

AbOn bidrar med kompetanse til virksomheter som allerede har etablerteabonnementsprodukter, eller startups. I våre metodikk vurderer vi mange dimensjoner.Dette kan eksempelvis være analog ogdigital, priser og produktstruktur, målgruppekarakterer og behov, kommunikasjon ogkommunikasjonskanaler, tid, sted og mengde. AbOn har testopplegg og gode verktøy og metoder for produkt- og prisanalyse.

Salg

AbOn bidrar i prosessen med å skaffe nye abonnenter og hindre frafall. Vi utformer tiltak for å konvertere brukere av produktet til betalende abonnenter, og harmetoder og tiltak som bidrar til mer strukturert og systematisk jobbing. AbOn utfører multivariat analyse av kundebaser som identifiserer kunder som har størstsannsynlighet for å si opp abonnementet, og bistår med konkrete forslag til churndempende tiltak.

Systemet

Abonnementssystemet kan være eldre, komplisert og tidskrevende i drift, eller det kan være nytt med mangelfull funksjonalitet. Vi vurderer om ditt system tilfredsstiller bedriftens behov på kort eller lengre sikt. Dersom ikke nødvendig funksjonalitet er tilstede, bistår vi i kravspesifikasjon og kostnadsestimering før utvikling starter.

Kompetanse

AbOn tilbyr kurs og seminarer, og vi driver kompetanseutvikling for både enkeltpersoner og team. Metoden kan variere og tilpasses bedriftens behov og ønsker. Mange føler også behov for individuell rådgiving på et eller flere tema innen abonnement. Dette kan vi tilby etter nærmere avtale om rammer og innhold i et slikt engasjement.